Algemene Voorwaarden

Susannes Cakes

INHOUDSOPGAVE

Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Werkingssfeer
Artikel 2: Definities
Artikel 3: Offertes
Artikel 4: De opdracht
Artikel 5: Werkprocedure
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Artikel 7: prijzen en tarieven.
Artikel 8: Geschillen
Artikel 9: Slotbepaling
Artikel 10: Registratie

Artikel 1: Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Susannes cakes, voorzover een en ander betrekking heeft op het produceren en leveren van taarten en aanverwanten.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Susannes cakes en de opdrachtgever zijn niet toepassing.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

1. Susannes cakes: Susannes cakes, die op basis van een overeenkomst en naar wens van de opdrachtgever een taart(en) of aanverwante producten produceert.
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Susannes cakes mondeling, danwel schriftelijk, vraagt om een taart of aanverwant product te produceren.

Artikel 3: Offertes

Alle offertes van Susannes cakes zijn vrijblijvend.

Artikel 4: De opdracht

1. Opdrachtgever geeft mondeling, danwel schriftelijk Susannes cakes opdracht tot het produceren van taart of aanverwant product.
2. Voor zover niet beschreven in de opdrachtbevestiging, of in geval van onvoorziene omstandigheden, verplicht Susannes cakes zich tot uitvoering van de opdracht in het beste belang van de opdracht en bij de opdracht betrokken partijen.
3. Uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
4. De opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door Susannes cakes gemaakt product, op de genoemde datum in de betreffende bevestiging gereed is voor, danwel leveren of afhalen van het product.

Artikel 5: Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt Susannes cakes een opdracht voor een taart of aanverwante op maat.
2. Na bestelling ontvangt de opdrachtgever per e-mail een opdrachtbevestiging en een factuur.
3. De factuur dient uiterlijk een week voorafgaand aan de in de opdrachtbevestiging genoemde datum overgemaakt te zijn op rekening nummer 94.43.13.744 tnv Susan van Grafhorst, sns bank, ovv naam en factuurnummer. Indien dit door omstandigheden, zoals een laatste moment spoedopdracht niet mogelijk is, dient opdrachtgever contant af te rekening bij ophalen of leveren van de bestelde taart of aanverwante.
4. Indien de betaling niet binnen deze termijn geschiedt, behoudt Susannes cakes zich het recht voor de bestelling te annuleren.
5. Annuleren kan tot uiterlijk een week voorafgaand aan de in de opdrachtbevestiging genoemde datum. Hier kunnen, aan de hand van de getroffen voorbereidingen, wel annuleringskosten voor worden doorberekend.
6. Susannes cakes staat in voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Susannes cakes draagt de verantwoordelijkheid voor het afleveren van een degelijk product tot aan het moment van aflevering en zal bij aflevering een bewaar en vervoeradvies meegeven. Vervoer en transport na aflevering is ten alle tijden onder eigen risico van de afnemer. Susannes cakes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan na aflevering van producten.
2. Alle eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van Susannes cakes is beperkt tot het door Susannes cakes aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht. Het door Susannes cakes maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
3. Susannes cakes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel voortvloeiend uit deelname aan activiteiten of gebruik van producten van Susannes cakes.
4. Ingeval Susannes cakes om welke reden dan ook geen beroep kan doen op haar verzekeraar, wordt slechts de directe schade vergoed en is de aansprakelijkheid voor indirecte- en gevolgschade uitgesloten. Susannes cakes behoudt zich in dat geval het recht voor de door de opdrachtgever geleden schade zoveel mogelijk ongedaan te maken.
5. Elk recht op schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, indien de schade niet binnen een redelijke termijn na het moment waarop deze is ontstaan, dan wel de opdrachtgever bekend is of redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met het bestaan van de schade, schriftelijk aan Susannes cakes is gemeld.
6. De opdrachtgever is, indien hij overweegt Susannes cakes aansprakelijk te stellen voor vergoeding van schade, verplicht met Susannes cakes daarover in overleg te treden alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

Artikel 7: Prijzen en Tarieven

1. De prijzen en tarieven op de website gemeld zijn in Euros inclusief BTW.
2. Aan de prijzen en tarieven zoals benoemd op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
3. In verband met hoge arbeidsintentsiteit, tijd en energie die zit in het vervaardigen van taarten en en aanverwante, kan er een afwijkend tarief worden gehanteerd dan vermeld op de website.

Artikel 8: Geschillen

1. Op alle opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.
3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Susannes cakes waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet in der minne zijn  op te lossen, worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter te Almere.

Artikel 9: Slotbepaling

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen partijen in overleg een(of meer) vervangende bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en niet nietig of vernietigbaar is.

Artikel 10: Registratie

Susannes cakes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder registratienummer: 56413726 btwnr: NL174388640B01